Vnitřní oznamovací systém

Společnost APATYKA SERVIS, s.r.o., která je součástí nadnárodní skupiny PHOENIX group, zavedla interní systém pro oznamování možného protiprávního jednání – Vnitřní oznamovací systém, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Ať už jste zaměstnanec společnosti APATYKA SERVIS, nebo oprávněná třetí strana, tak tento Vnitřní oznamovací systém vám umožňuje se zajištěním důvěrnosti oznámit informace o možném protiprávním jednání, o kterém jste se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností u společnosti APATYKA SERVIS, to je v tzv. pracovním kontextu.

Vnitřní oznamovací systém společnosti APATYKA SERVIS je založen na více způsobech a možnostech podání oznámení, které jsou uvedeny v této písemné informaci, přičemž vy jako oznamovatel můžete použít jakýkoli z těchto způsobů. Vaše identita a tedy totožnost oznamovatele zůstává pro osoby stojící mimo Vnitřní oznamovací systém po celou dobu utajena, pokud s poskytnutím těchto informací v konkrétním případě nedáte výslovný souhlas.

Co může být obsahem oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti APATYKA SERVIS jako osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které dále má níže uvedené znaky.

Co musí oznámení obsahovat

Údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ledaže je totožnost oznamovatele příslušné osobě, určené společnosti APATYKA SERVIS k přijímání oznámení a posuzování jejich důvodnosti, známa.

Jaké jednání je možné oznámit

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému společnosti APATYKA SERVIS lze podat oznámení, jež obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které:

 • má znaky trestného činu, nebo
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznámení podat

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému u společnosti APATYKA SERVIS, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 • zaměstnanec/zaměstnankyně, který/á pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
 • bývalý/á zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti;
 • uchazeč/ka o zaměstnání u společnosti;
 • osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž;
 • osoba, která je nebo byla společníkem společnosti;
 • osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti;
 • osoba, která buď přímo anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Není tedy důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci nebo obdobnou činnost v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či zda ji vykonával v minulosti, anebo se o danou práci či obdobnou činnost pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o možném protiprávním jednání dozvěděl.

Co splňovat při podání oznámení

Oznamovatel musí mít oprávněné důvody se domnívat, že jím oznámené informace o možném protiprávním jednání jsou v době podání oznámení pravdivé.

V případě zjištění, že došlo k podání vědomě nepravdivého oznámení, nenáleží oznamovateli ochrana před odvetnými opatřeními a oznamovatel je vedle toho rovněž odpovědný za přestupek vědomě nepravdivého oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana oznamovatele

K oznámením, jakož i k dalším informacím a podkladům vedeným v rámci Vnitřního oznamovacího systému má přístup výhradně speciálně určená tzv. příslušná osoba, která má povinnost chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

Oznamovatel je dále chráněn před jakýmkoliv odvetným opatřením vůči jeho osobě i dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle platných právních předpisů (např. osoba blízká ve vztahu k oznamovateli; zaměstnanec nebo kolega oznamovatele; osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací).

Komu se oznámení podává

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení a k plnění dalších činností a úkolů podle Zákona o ochraně oznamovatelů je ve společnosti APATYKA SERVIS, s.r.o., určena:

Magdaléna Weidmannová, tel.: 296 808 389 – hlavní příslušná osoba
Petr Střížek, tel.: 296 808 223 – příslušná osoba v případě nepřítomnosti hlavní příslušné osoby
E-mail: whistleblowing@apatykaservis.cz

Oznámení je možné podat

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@apatykaservis.cz
 • telefonicky: 296 808 389 (pracovní doba 9:00–16:00)
 • písemně: v listinné podobě dopisu zaslaného poštou na adresu: APATYKA SERVIS, s.r.o., k rukám Magdaléna Weidmannové – neotvírat, K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař
  případně na adresu: APATYKA SERVIS, s.r.o., k rukám Petra Střížka – neotvírat, K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař
 • osobně: po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Možnosti využití dalších kanálů pro oznámení o protiprávním jednání:

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky ve smyslu ustanovení § 14 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů. V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: 221 997 840

Ochrana před odvetnými opatřeními podle zákona o ochraně oznamovatelů dále náleží rovněž osobě, která oznámení podala u orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu České republiky nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. zejména u orgánů Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

Po podání oznámení

Přijetí oznámení bude oznamovateli příslušnou osobou potvrzeno nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení.

To neplatí pouze v případě, kdy:

 • oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala; nebo
 • je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a o jeho výsledku oznamovatele vyrozumět.

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti oznámení tak může v takových případech činit devadesát (90) dnů ode dne přijetí oznámení.

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba vždy oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím.

Bude-li oznámení pravdivé a důvodné, budou společností APATYKA SERVIS jako povinným subjektem přijata opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o kterých příslušná osoba vyrozumí oznamovatele.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením Vnitřního oznamovacího systému a podáváním oznámení (Whistleblowingem) naleznete ZDE.

 

 

 

Společnost Apatyka servis je přední dodavatel informačních technologií do lékáren a vždy prezentuje jako první veškeré změny, které české lékárenství očekávají!

 

Reference našich klientů

Mediox – dobré řešení pro nemocniční lékárnu

Nemocniční lékárna v Litomyšli, jejímž provozovatelem je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (původně Litomyšlská nemocnice a.s.), byla zřízena v roce 2007 a od té doby využívá služeb společnosti Apatyka servis. Zpočátku lékárna využívala informační systém LOS Maxima a po pěti letech zvolila modernější systém Mediox provozovaný už v grafickém prostředí Windows. Přechod mezi oběma systémy proběhl hladce i díky tomu, že o lékárnu se ze strany Apatyky servis staral stále stejný systémový poradce, který detailně znal všechny potřeby provozu. Lékárenský systém Mediox plně splňuje požadavky veřejné i ústavní části lékárny a s klidným svědomím ho můžeme doporučit všem nemocničním lékárnám.

Mgr. Vlasta Spurná – vedoucí lékárník
RNDr. Vladimír Klusoň – vedoucí IT oddělení

Lékárna pro veřejnost
Nemocnice Litomyšl
Nemocnice Pardubického kraje

Bez řízení to nejde!

Provozujeme síť Chytrých lékáren v Jihomoravském kraji a bez využití centrálního řízení nelze uplatňovat společnou obchodní politiku a strategii. Budujeme značku, které zákazníci musí věřit a musí vědět, že všude, kde se s ní setkají, jim nabídneme i stejné podmínky. Nabízený sortiment a jeho cena jsou kritéria, která zákazník porovnává. Proto je společná cenotvorba realizovaná z jednoho místa pro nás velmi důležitá. Modul cenotvorby v manažerské nadstavbě WebManager od společnosti Apatyka servis využíváme od léta 2015 k naší plné spokojenosti. Umožnil nám centralizovat činnosti, kterým se jinak v jednotlivých lékárnách museli věnovat farmaceutičtí odborníci na úkor své hlavní profese.

Mgr. Alice Dosedlová
ředitelka sítě Chytrá lékárna

S Medioxem vždy o krok napřed

Nemocniční lékárna v Ivančicích využívá služeb společnosti Apatyka servis k plné spokojenosti už přes třináct let. Na spolupráci si nejvíce ceníme ochoty pracovníků společnosti vyjít vstříc našim požadavkům.
Lékárenský systém Mediox používáme posledních devět let. Jako velké společnosti nám vyhovuje, že veškeré legislativní změny jsou zapracovány v předstihu a máme dostatečný prostor pro jejich vyzkoušení. Příkladem může být Registr smluv, se kterým jsme dokázali pracovat půl roku před platností příslušného zákona. Systém zobrazuje celkovou cenu objednávky a zaručuje, že se každá objednávka přesahující limit dostane automaticky do Registru.
Systém Mediox rovněž využívá moderní technologie, které zefektivňují naší práci. Typickou ukázkou je práce s paměťovými scannery, které zrychlily zpracování elektronických žádanek a zkrátily dobu inventury na polovinu.

Mgr. Hana Chytková – vedoucí lékárny
Zuzana Hrůzová – vedoucí farmaceutický asistent

Lékárna Nemocnice Ivančice

Chceme to nejlepší!

Díky rozšiřování naší firmy o další pobočky jsme se setkali se třemi lékárenskými programy a mohli jsme je nějakou dobu porovnávat. Ze všech lékárenských programů pro naše potřeby vyhovoval právě MEDIOX . Je to program, který využívá windowsovské prostředí, takže je uživatelsky příjemný pro naše expedienty, se spoustou funkcí, které pomáhají lékárníkům s každodenní prací. Program je v pravidelných intervalech novelizován a novinky jsou usnadněním jak pro expedienty tak pro nás majitele. Líbí se mi také možnost úpravy programu dle našich individuálních požadavků. Rovněž profesionální telefonní podpora systémových poradců z firmy APATYKA je pro nás dostupná v dostatečných časech a dostatečnou reakční dobou.
Pro řízení našich poboček, globální nastavování parametrů, získávání výstupů a dalších potřebných informací využíváme WebManager, nástavbu lékárenského systému MEDIOX, která nejenom majitelům, ale také lékárníkům a farmaceutickým asistentům šetří čas.

PharmDr. Peter Hytych
jednatel společnosti LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o.

Už bychom neměnili!

V lékárně Na Letné v Olomouci používáme lékárenský systém Mediox už patnáct let, a tak máme se službami poskytovanými společností Apatyka servis bohaté a dlouholeté zkušenosti. Za tu dobu jsme si prošli nejrůznějšími obdobími spolupráce, ale dnes bychom už neměnili. ?
Pro nás je velkým přínosem, že společnost poskytuje komplexní služby vlastním programem a počítači počínaje a zásobováním spotřebním materiálem konče. Jejich nabídka je široká a díky využívání pravidelného závozu jsou dodávky spotřebního materiálu rychlé a bez dalších nákladů.

Mgr. Pavla Brázdilová
vedoucí lékárny Na Letné

Spolupráce s Apatykou servis

Strategickým cílem společnosti Different Pharma a.s. je vytvořit řetězec lékáren pod obchodní značkou „fajnlékárn@“., který se bude rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb odlišovat od stávajících běžných lékáren a nabídne pacientovi vždy něco navíc. Nedílnou součástí strategie je využití synergických efektů propojením lékáren s ordinacemi praktických lékařů a ambulancemi lékařů pro děti a dorost.
Základ projektu tvoří lékárny na strategických místech. Jedná se o čtyři lékárny OC Chodov, OC Arkády, poliklinika Stroupežnického a poliklinika Kralupy nad Vltavou. V průběhu roku 2017 přibyly další lékárny v Opavě, Třinci, Bílovci a další lékárna v Kralupech nad Vltavou. Na začátku celého projektu jsme se rozhodovali i pro lékárenský systém skladové evidence.
Pro systém Mediox jsme se rozhodli nejen na základě zkušeností z minulých let v jiné firmě, kde jsme provozovali 25 lékáren. MEDIOX jsme si vybrali hned z několika důvodů:

 1. WEB CENTRALA – nástroj který nám pomáhá řídit, kontrolovat, vyhodnocovat všechny lékárny v řetězci.
 2. Zkušenosti v oblasti marketingu – spolupráce s výrobci, nastavování akcí, slev a nabídek a následné vyhodnocování funguje bez problémů.
 3. Propojení a rezervační systém s lékaři v okolí – v případě zájmu je zarezervován přípravek v lékárně.
 4. … a v neposlední řadě poměr cena / výkon!

V současné době provozujeme systém MEDIOX na 8 lékárnách , v příštím roce plánujeme další zapojit čtyři další lékárny. Naším posláním je „Zdraví je fajn!“ a vše děláme s vizí „Lékárna, ve které Vás navíc ihned odborně vyšetříme, otestujeme a doporučíme vhodnou samoléčbu či návštěvu lékaře.

David Masopust
výkonný ředitel
DIFFERENT PHARMA a.s.

S Medioxem se GDPR už nemusíme bát!

Na firmě Apatyka servis s.r.o. si ceníme zejména vysoké odborné úrovně poskytovaných služeb a rychlosti, s jakou jsou vyřizovány všechny naše požadavky. Mediox je moderní softwarové řešení, které podporuje všechny klíčové procesy v naší nemocniční lékárně. Systém nabízí příjemné a intuitivní prostředí pro efektivní práci lékárníků i široké konfigurační možnosti pro správce. Na semináři „GDPR v lékárně“ nás odborníci z Apatyka servis přesvědčili, že Mediox je ve všech směrech připraven i na novou legislativu upravující problematiku ochrany osobních údajů. V budoucnu plánujeme jeho rozšíření také do naší nové lékárny, která by se měla již brzy začít stavět v areálu nemocnice.

Ing. Jakub Strnka
vedoucí odboru IT
Oblastní nemocnice Jičín a.s.